İRSALİYELİ FATURADA TESLİM ALANININ İMZA VE KAŞESİNİN BULUNMAMASI

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 70280967-105[230/2013/3]-150 06/08/2013

Konu: İrsaliyeli faturada teslim alanının imza ve kaşesinin bulunmaması

İlgi tarih sayılı dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, irsaliyeli faturada teslim alanın imza veya kaşesinin bulunmaması halinde anılan irsaliyeli faturanın vergi kanunları yönünden geçerli olup olmadığı hakkında görüş talep etmiş bulunmaktasınız.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 211 Sıra No. lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından “irsaliyeli fatura” adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin (e) bölümünde, irsaliyeli faturada; faturayı düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderildiği, müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, düzenleme tarihi ve saati ile anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgilere yer verilmesi gerektiği ve bu bilgilerin eksik olması halinde irsaliyeli faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağı açıklanmıştır.

Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2/1 inci maddesinde teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii de teslim hükmünde olup, malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeciye veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimi sayılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Teslim ve Teslim Sayılan Haller” başlıklı II nci bölümün A/2 bendinde açıklandığı üzere, teslim fiilinin tamamlanması için malın gönderildiği yere mutlaka varması veya bu gönderme veya tevdi etmenin alıcının ıttılaına ulaşması da şart değildir. Alıcının bilgisi dışında dahi olsa, malın alıcı adına hareket eden bir kişiye mesela alıcının memuru veya vekiline veya gönderilmek üzere nakliyeciye veya sürücüye tevdii halinde de teslim gerçekleşmiş sayılacağı belirtilmektedir.

Buna göre irsaliyeli faturada teslim alanın imzasının veya kaşesinin bulunmaması irsaliyeli faturanın hiç düzenlenmemiş sayılmasını gerektiren haller arasında yer almamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.