SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRET SÖZLEŞMESİNE GÖRE YAPILACAK HİZMETLER NEDENİYLE ALINAN ÜCRETLERİNİN KDV TEVKİFATINA TABİ OLUP OLMADIĞI HK.

Başlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ücret Sözleşmesine göre yapılacak hizmetler nedeniyle alınan ücretlerinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hk.
Tarih 17/12/2014
Sayı 41931384-130[9-2014-43]-77
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

41931384-130[9-2014-43]-77

17/12/2014

Konu

:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ücret Sözleşmesine göre yapılacak hizmetler nedeniyle alınan ücretlerinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

……………………………………üyesi olduğunuz,

Öteden beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak vergi mükelleflerine hizmet verdiğiniz,

Hizmetlerinizi 3568 sayılı Kanuna göre yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Çalışma Konuları” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendinde düzenlenen hüküm (gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirliklerini yapmak) çerçevesinde ifa ettiğiniz

belirtilerek, ücret sözleşmesinde ilgili firmaların kayıtlarını tutmak, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca beyannameleri tanzim etmek, mali konularda danışmanlık yapmak, mali tablolar ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işlerini yapmak, mali konularda müşavirlik yapmak gibi mali müşavirlik hizmetleri karşılığında aldığınız bedel üzerinden katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/5/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünün (I/C-2.1.3.2.2.1) ayrımında, Tebliğin (I/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 63 no.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 no.lu KDV Sirkülerinin “2.2.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünde ise;

“- Serbest muhasebeci mali müşavirlerin müşterilerinin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve vermek şeklinde verdikleri hizmetler, danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacaktır. Ancak, Tebliğin (I/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılan müşterilerine verdikleri vergi mevzuatına ya da diğer mevzuata yönelik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

Öte yandan, yeminli mali müşavirlerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılan müşterilerine tam tasdik raporu, KDV iadesi tasdik raporu gibi yaptıkları denetim ve sonucunda rapor düzenlemek suretiyle verdikleri hizmetler denetim hizmeti kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır.”

açıklaması yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; serbest muhasebeci mali müşavir olarak müşterilerinizin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve vermek şeklinde vermiş olduğunuz hizmetler danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacaktır.

Ancak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılara (KDV mükellefi olsun olmasın) yaptığınız vergi mevzuatına ya da diğer mevzuata yönelik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümü kapsamında değerlendirilerek bu hizmetler üzerinden hesaplanan KDV (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.