TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİNİN TESPİTİ HK.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-87-2011-11 20/02/2012
Konu: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında İlişkili Kişinin Tespiti

İlgide kayıtlı dilekçenizde, her türlü tekstil ürününün imali ve satış faaliyeti ile iştigal ettiğinizi ve çeşitli kurumlardan aldığınız denim kumaşlardan kot pantolon üretiminde bulunduğunuzu, satışlarınızın % 60 ını ortaklık yapısı açısından şirketinizle hiçbir bağı bulunmayan Merkezi … Türkiye … Şubesine yaptığınızı, adı geçen şirketin kendilerine yapılan üretim ve satış nedeniyle zaman zaman şirketinizde çalışan personelin özlük hakları, genel sağlık ve çevre sağlığı konularında denetim yaptığı ve uyarılarda bulunduğu, üretimde kullanılan bazı hammaddelerin alınması konusunda da yönlendirmeler yaptığı belirtilerek, ortaklık açısından bir bağı olmayan ancak satışlarınızın % 60 gibi önemli bir kısmını yaptığınız bu şirketin Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde tanımlanan ve transfer fiyatlandırması açısından ilişkili kişi olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı; alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemlerin her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirileceği, ikinici fıkrasında ise ilişkili kişinin kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “3- İlişkili Kişi” başlıklı bölümünde, kurum ve/veya ortakları ile ilişkili kişi kapsamında değerlendirilebilecek kişi ve kurumlar ayrıntılı olarak açıklanmış ve ayrıca her işlemin kendi koşulları içinde değerlendirileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, Tebliğin aynı bölümünün “3.1.3” alt bölümünde de, kurumun veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu çerçevede, şirketiniz ve ortakları ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişki bulunmaması şartıyla, şirketinizin … İstanbul Şubesi ile ilişkili kişi kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Ancak adı geçen şirketin ilişkili kişi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin tespitinde, yapılan faaliyetin niteliği ve sözleşme koşullarının da gözönünde bulundurulması ve ortaklık ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, anılan Tebliğin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.